Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU FOTOLUSTRA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady wynajmu Fotolustra.
Fotolustro jest własnością Wynajmującego.
Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej
https://fotolustra.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie:

 • Wynajmujący:
  Szalony sp. z o.o., skwer Kościuszki 17-19 C, 81-370 Gdynia,
  NIP: 586-234-87-55, REGON: 384421907,
  który zawiera z Użytkownikami umowę najmu FOTOLUSTRA.
 • Fotolustro:
  Urządzenie typu Fotobudka, które wykonuje oraz drukuje wykonane przez Użytkowników zdjęcia. Czas druku jednego zdjęcia to około 10 sekund.
 • Strona internetowa:
  Strona internetowa wynajmu Fotolustra: https://fotolustra.pl, na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące: ceny, korzystania, zasad działania, najmu, pakietów oraz informacje kontaktowe w razie niepełnych bądź niejasnych elementów wynajmu.
 • Użytkownik:
  Podmiot, który zawarł Umowę najmu Fotolustra.
 • Umowa najmu:
  Umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Wynajmującym, a Użytkownikiem, której przedmiotem jest najem Fotolustra. Do Regulaminu zostaje dołączony wzorzec umowy podpisywany przez Wynajmującego i Użytkownika, będący potwierdzeniem zawarcia umowy najmu.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY, WYNAGRODZENIE WYNAJMUJĄCEGO

 • Użytkownicy mogą zarezerwować Fotolustro za pośrednictwem strony internetowej https://fotolustra.pl, adres e-mail: biuro@fotolustra.pl lub telefonicznie: 531-450-840. Rezerwacja dokonywana jest po sprawdzeniu dostępnego terminu oraz wpłaceniu 300 zł zaliczki na bankowy numer konta Wynajmującego. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od dnia rezerwacji terminu. Brak wpłaty zaliczki skutkuje automatycznym anulowaniem warunków rezerwacji i nie wymaga dodatkowego powiadomienia Użytkownika przez Wynajmującego.Numer bankowy firmy:
  Szalony sp. z o.o.
  36 1870 1045 2078 1061 7002 0001
  skwer Kościuszki 17-19 C, 81-370 Gdynia
  Nest Bank S.A.
 • Użytkownicy otrzymują adresem e-mail umowę najmu oraz informację z adresem Strony Internetowej, na której znajduje się aktualny regulamin.
 • Po zaakceptowaniu, wypełnieniu i podpisaniu Umowy najmu Fotolustra wymagany jest skan dokumentu, wysłany na adres e-mail Wynajmującego: biuro@fotolustra.pl
 • Pozostałą część Wynagrodzenia Wynajmującego Użytkownik powinien wpłacić na 3 dni robocze przed terminem wynajmu Fotolustra.
 • Wszystkie kwoty będące wynagrodzeniem za wykonaną usługę, podane przez Wynajmującego, są kwotami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 • Dojazd z Fotolustrem w rejonach Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) jest darmowy.
 • Dojazd poza granicami Trójmiasta to koszt 1,5 zł za każdy przejechany kilometr licząc od Skwer Kościuszki 17/19c, 81-370 Gdynia.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany kwot przysługujących mu z
tytułu wynagrodzenia za wynajem Fotolustra.

Wynajmujący nie odpowiada za niedostarczenie Fotolustra z przyczyn
leżących po stronie Użytkownika – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu miejsca dostarczenia.

W przypadku wyrządzenia szkody urządzenia (Fotolustra) lub pozostałych elementów wynajmu zawartych w umowie Najmu z winy Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy związanych z jego uszkodzeniem.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wynajmujący przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako „RODO”), jak również w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

1. Korzystając z usług Wynajmującego dobrowolnie podajesz swoje dane osobowe oraz dane osobowe odbiorcy usługi w zakresie niezbędnym w celu realizacji usługi lub/i w celu zapisu na newsletter.
2. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
3. Dane osobowe odbiorcy usługi (adresata przesyłki) przekazywane s dostawcy, a także mogą być przekazywane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy w zależności od wybranej metody płatności.
4. Dane osobowe przetwarza wyłącznie dostawca Fotolustra.
5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcy usługi.
6. Wynajmujący nie gromadzi numerów IP komputerów w logach dostępowych.
7. Strona Internetowa Wynajmującego korzysta z pliku tekstowego „cookies” wyłącznie dla funkcji związanych z personalizacją oraz zapamiętywaniem preferencji klienta, które zapisywane są na dysku komputera osoby odwiedzającej. Z komputera klienta nie są pobierane jakiekolwiek informacje.
8. W przypadku zamiaru usunięcia danych osobowych z baz danych Fotolustra.pl należy wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@fotolustra.pl
9. Ogólna klauzula informacyjna:
a) Administratorem wszystkich danych osobowych zbieranych za pomocą strony internetowej Fotolustra.pl jest:

Szalony sp. z o.o., skwer Kościuszki 17-19 C, 81-370 Gdynia,

NIP: 586-234-87-55, REGON: 384421907,

adres poczty elektronicznej: biuro@fotolustra.pl
b) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w przypadku zapisu na newsletter – dobrowolna zgoda na otrzymywanie wiadomości będącej marketingiem bezpośrednim usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
c) Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, jak również w celu marketingu bezpośredniego usług własnych (w przypadku zapisu na newsletter).
d) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
e) Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy i realizacji praw oraz obowiązków z niej wynikających, jak również dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, jeśli takie się pojawią.
f) Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. biurom rachunkowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania.
g) Administrator nie przekaże Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
h) Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
i) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
j) W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności proszę kierować na adres e-mail: biuro@fotolustra.pl
12. Wszelkie prawa do zawartości serwisu Fotolustra.pl są zastrzeżone.

CookiesRemarketing Google oraz Facebook Pixel

 1. Dane typu Cookies są zbierane przez firmę Szalony sp. z o.o., skwer Kościuszki 17-19 C, 81-370 Gdynia,NIP: 586-234-87-55, REGON: 384421907,

  w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania ze sklepu internetowego www.fotolustra.pl

 2. Dane zawarte w plikach typu Cookies umożliwiają dostosowanie sklepu do potrzeb klientów i zapewniają klientom wygodę podczas przeglądania strony. Dzięki nim możliwe jest podtrzymanie sesji – użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie serwisu.
 3. Dane zawarte w plikach typu Cookies służą także celom statystycznym oraz optymalizacji użyteczności strony. Cookies są wykorzystywane przez Fotolustra.pl do prowadzenia sklepu: generowania statystyk oglądalności strony za pośrednictwem popularnych narzędzi marketingowych dostawców zewnętrznych takich jak Google Analytics oraz Facebook Pixel Google oraz Facebook Pixel nie łączą posiadanych o użytkowniku danych z jego adresem IP ani z żadnymi innymi informacjami niezależnie zebranymi.
 4. Każdy użytkownik może zarówno sam zarządzać swoimi plikami Cookies poprzez zablokowanie w swojej przeglądarce instalowania tych plików, jak i usunąć już wygenerowane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki Cookies.
 5. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystywane są pliki typu Cookies w remarketingu firmy Google oraz jak działają reklamy internetowe, przeczytaj politykę Google dotyczacą wyświetlania reklam: www.google.com/policies/technologies/cookies/

§ 5. REKLAMACJE

Użytkownik może składać Wynajmującemu reklamacje dotyczące Umowy najmu. Reklamację można składać w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas dokonywania rezerwacji lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego.

O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w ciągu
czternastu dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Wynajmujący.
Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają praw konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 wraz z późn. zm.), UŻYTKOWNIK, będący konsumentem, który zawarł Umowę najmu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 10 ust. 3 powyższej ustawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym Najemca będący konsumentem, może odstąpić od Umowy najmu, liczy się od dnia jej zawarcia.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od Umowy najmu, Umowa najmu jest uważana za niezawartą. W przypadku dokonanego przez Najemcę zadatku, Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu wpłaconej kwoty.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
Wynajmujący zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

X